สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าและใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ติดต่อเราเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คําแนะนําการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์และภารกิจหนึ่งที่สําคัญ คือ การกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาจดทะเบียน กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD registered) ให้แก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียน ปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ได้ถ่ายโอนอํานาจจดทะเบียนพาณิชย์ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง หมดแล้ว โดยที่กระทรวงพาณิชย์ยังเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กํากับ ดูแลด้านนโยบายในการจดทะเบียนพาณิชย์และเป็นศูนย์กลางข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ทั่วราชอาณาจักร ในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังคงมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จด ทะเบียนแล้ว ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเช่นเดิม

สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์


1. ผู้ประกอบการที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ ต่อสํานักงานเขตต่างๆ และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
2. ผู้ประกอบการที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอจด ทะเบียนพาณิชย์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล แล้วแต่กรณี

ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการในระดับหนึ่ง โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะออก เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD registered) ให้แก่ผู้ประกอบการที่ จดทะเบียน เพื่อนําไปแสดงไว้บนเว็บไซต์ของตนเอง เมื่อผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) เห็นเครื่องหมาย DBD registered แล้วจะเกิดความมั่นใจในการทําธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนํารายชื่อเว็บไซต์ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วไปเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของกรมฯ (www.dbd.go.th) เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของผู้ประกอบการอีกช่องทางหนึ่ง
3. ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนแล้วสามารถยื่นขอใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (DBD verified) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ ซึ่งเครื่องหมาย DBD verified นี้จะมี ความ น่าเชื่อถือสูงกวาาเครื่องหมาย DBD registered กล่าวคือ จะออกให้แก่เว็บไซต์ที่มีคุณภาพเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กรมฯ กําหนดเท่านั้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trustmarkthai.com)
4. การได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การเข้าร่วมอบรมสัมมนา การได้รับคําแนะนําและการได้รับ ข้อมูลข่าวสารด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป้นต้น

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


1. ซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)
3. ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)
4. บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ (e-Marketplace)

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


1. ทําเว็บไซต์ให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมออนไลน์
2. ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. ยื่นเอกสารเพื่อขอใช้เครื่องหมาย DBD Registered

เว็บไซต์ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และขอเครื่องหมายรับรอง

 • การซื้อขายทางออนไลน์ ที่เป็นเว็บไซต์ หรือ Social Media ต้องจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถขอเครื่องหมายรับรองฯ ได้แก่
 • มีระบบการสั่งซื้อ เช่น ระบบกรอกฟอร์ม ระบบตะกร้า e-mail หรืออื่น ๆ
 • มีระบบการชำระเงิน ออฟไลน์ หรือ ออนไลน์ เช่น การโอนเงินผ่านระบบบัญชี การชำระด้วยบัตรเครดิตหรือ e-cash เป็นต้น
 • มีระบบสมัครสมาชิก เพื่อรับบริการข้อมูลหรืออื่น ๆ โดยมีการคิดค่าใช้จ่าย (ถือเป็นการขายบริการ)
 • มีวัตถุประสงค์หลักในการรับจ้างโฆษณาสินค้าหรือบริการของผู้อื่น และมีรายได้จากการโฆษณานั้น
 • รับจ้างออกแบบเว็บไซต์ หรือเพียงโฆษณาว่าเป็นผู้รับจ้างออกแบบเว็บไซต์ (ถือว่าการออกแบบเว็บไซต์นั้นมีช่องทางการค้าปกติบนอินเทอร์เน็ต)
 • เว็บไซต์ให้บริการเกมส์ออนไลน์ที่คิดค่าบริการจากผู้เล่น (เจ้าของเว็บไซต์ต้องจดทะเบียน)
 • เว็บไซต์ที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การ Download เพลง โปรแกรม เกมส์ Ringtone Screensaver SMS เป็นต้น

การซื้อขายทางออนไลน์ ที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

 • มีเฉพาะหน้าร้านโชว์สินค้าของตนเอง แต่ทำการค้าในช่องทางปกติ (ไม่ใช่อินเทอร์เน็ต) แม้จะมีข้อความแจ้งว่าให้ติดต่อได้ เช่น สนใจโทร.ติดต่อ… หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ….
 • การประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลแก่สมาชิกหรือบุคคลทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือบริการ เช่น เพื่อการสอน ประกาศรับสมัครงาน
 • การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท หรือสินค้า
 • เว็บไซต์ส่วนตัว (ส่วนบุคคล) ที่สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว การงาน การศึกษา หรือความสนใจส่วนตัว
 • เว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางด้านข้อมูล โดยมีจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยไม่มีการเสียค่าสมาชิกหรือค่าใช้จ่ายใดๆ

จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์.com


44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel : 083-622-5555 | HR : 089-230-3940
e-mail : info@chonlatee.com