สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าและใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ติดต่อเราเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ทำไมต้องจดทะเบียนพาณิยช์อิเล็กทรอนิกส์


กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก สาเหตุหนึ่งเกิดจากการขาดความน่า เชื่อถือของผู้ประกอบการ ทำให้ผู้บริโภคขาดความมั่นใจ เพราะไม่สามารถรู้หรือทราบได้ว่าผู้ประกอบการเป็นใคร อยู่ที่ไหน กรณีมีปัญหาหรือข้อพิพาทต่างๆ ไม่สามารถตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ประกอบการได้

ดังนั้น จะเห็นว่า ความเชื่อถือและเชื่อมั่นดังกล่าว ถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การที่จะช่วยกระตุ้นให้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความแพร่หลายในประเทศไทย เกิดการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น จะต้องมีการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้กำหนดให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย ต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ประกอบการได้ว่า ผู้ประกอบการมี ตัวตนจริงหรือไม่ เป็นใคร อยู่ที่ไหน ทำธุรกรรมอะไรบ้าง

รู้หรือไม่ว่า? ค้าขายออนไลน์ (e-Commerce) ต้องจดทะเบียนพาณิชย์


รูปแบบการค้าขายออนไลน์ (e-Commerce) ที่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

  • ซื้อขายสินค้า/บริการ โดยใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ครอบคลุมถึง เว็บไซต์ ร้านค้าใน e-Marketplace ร้านค้าในโซเซียลมีเดีย Application)
  • ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider:ISP)
  • ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web hosting)
  • ให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า/บริการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Marketplace)

*** ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วัน นับแต่เริ่มประกอบพาณิชยกิจ

*** คำชี้แจงการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ***

จดทะเบียนพาณิชย์กับเราวันนี้ โทร : 083-622-5555

บทกำหนดโทษ พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 2499

การไม่จดทะเบียนพาณิชย์ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องหมาย DBD Registered


เพื่อยืนยันการมีตัวตนของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว สามารถขอรับเครื่องหมาย DBD Registered เพื่อติดตั้งที่ร้านค้าออนไลน์

เครื่องหมาย DBD Verified


เพื่อรับรองมาตรฐานการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ดีสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าและใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต

เอกสารที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


1. เอกสาร ทพ.
- บุคคลธรรมดา กรอกเอกสาร ข้อ 1 - 8
- คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจํากัด กรอกเอกสาร ข้อ 1 - 8 และข้อ 11
- บริษัทจํากัด/บริษัทจํากัด (มหาชน) กรอกเอกสาร ข้อ 1-8 และข้อ 12
2. เอกสารแนบแบบ ทพ.
- กรอก 1 ใบ ต่อ 1 เว็บไซต์ (ทําสําเนาเพื่อขอใช้เครื่องหมาย DBD Registered)
3. เอกสารการจดโดเมนเนม (ชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนมต้องเป็นชื่อผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์)
4. ปรินซ์หน้าเว็บเพจ
5. วาดแผนที่ตั้งการจดทะเบียนพาณิชย์
6. หนังสือรับรอง (กรณีจดในนามนิติบุคคล)

จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์.com


44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel : 083-622-5555 | HR : 089-230-3940
e-mail : info@chonlatee.com